Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 222 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 126001370
 

 
 


Nadzór | KontrolaPojęcie kontroli używane jest dla określenia funkcji organu polegającej wyłącznie na sprawdzaniu działalności innych jednostek, bez stałych możliwości wpływania na działalność kontrolowanych jednostek poprzez wydawanie im nakazów czy poleceń. Organ kontrolny ma zazwyczaj prawo wydawania zaleceń jednostkom kontrolowanym, a w przypadkach wyjątkowych (np. w celu uniknięcia strat) prawo wydawania poleceń natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.             

W ramach swoich zadań kontrolnych, regionalne izby obrachunkowe (rio) przeprowadzają kontrole następujących rodzajów podmiotów: 

  • jednostek samorządu terytorialnego (jst): gmin, powiatów i województw samorządowych, 

  • związków międzygminnych oraz związków powiatów, 

  • stowarzyszeń gmin, stowarzyszeń gmin i powiatów oraz stowarzyszeń powiatów, 

  • samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym mających osobowość prawną, 

  • innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Kontrole gospodarki finansowej (w tym realizacja zobowiązań podatkowych) i zamówień publicznych przeprowadzane są na podstawie kryterium zgodności z prawem oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Natomiast w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw lub zawartych porozumień, kontrola prowadzona jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności. Kontroli rio podlegają również inne podmioty, w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu gminy.

Izby prowadzą kontrole z urzędu oraz na wniosek. Na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., wnioski mogą być składane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki w przypadku przekazywania przez nie dotacji na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych mających osobowość prawną oraz innych podmiotów, a także przez agencje i fundusze celowe - w razie przekazania przez nie środków publicznych na rzecz jst. Ponadto izby mogą prowadzić kontrole na wniosek innych instytucji i organów, na podstawie odrębnych ustaw.

Zadania kontrolne izby realizują w ramach następujących kontroli: 

  • kompleksowych, obejmujących gospodarkę finansową gmin, 

  • problemowych, obejmujących wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych, 

  • doraźnych, podejmowanych w razie potrzeby, 

  • oraz kontroli sprawdzających realizację wniosków pokontrolnych.             

Podstawowe znaczenie w działalności kontrolnej mają kontrole kompleksowe gospodarki finansowej. Z mocy ustawy izby są zobowiązane do przeprowadzania co najmniej raz na 4 lata kontroli kompleksowej w każdej jst. Natomiast w stosunku do pozostałych jednostek, które podlegają kontroli regionalnych izb obrachunkowych, ustawodawca nie określa ani częstotliwości, ani przedmiotowego zakresu kontroli. Ustawodawca nie precyzuje bliżej zakresu pojęciowego kontroli kompleksowej w jednostce samorządu terytorialnego. W praktyce przyjmuje się, że kontrola kompleksowa obejmuje całokształt gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, na którą składają się przygotowanie i realizacja operacji publicznymi zasobami pieniężnymi, ich ewidencja oraz sprawozdawczość.             

Przedmiotem kontroli problemowej są wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej danego podmiotu. Kontrola problemowa może być prowadzona w jednej, bądź w większej liczbie jednostek danego rodzaju. Tematyka kontroli jest ustalana przez kolegium izby. Ponadto izby podejmują wspólne kontrole problemowe, na podstawie uzgodnionego programu kontroli, realizowanego w skali kraju. Od 1998 roku przygotowaniem kontroli koordynowanych zajmuje się Komisja Koordynacji Kontroli Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Koordynatorem kontroli jest zawsze wybrana regionalna izba obrachunkowa, która następnie sporządza szczegółowy raport zawierający opis i ocenę stanu faktycznego, skalę występujących zjawisk oraz ich przyczyny. W praktyce kontrole koordynowane są podejmowane przez poszczególne izby, bądź jako kontrole problemowe, bądź są prowadzone w ramach kontroli kompleksowych.

Kontrole doraźne są podejmowane na podstawie decyzji prezesa izby, w miarę potrzeby. Powodem podjęcia kontroli doraźnej może być zarówno otrzymanie sygnałów z zewnątrz o wystąpieniu nieprawidłowości w gospodarce finansowej danego podmiotu, jak też konieczność uzyskania określonych informacji w związku z prowadzoną działalnością nadzorczą izby bądź prowadzonym postępowaniem w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kontrola doraźna może być także prowadzona na podstawie wniosku w sprawie jej przeprowadzenia, przesłanego przez uprawnione organa i instytucje.             

Odrębnym zadaniem kontrolnym jest sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych przez izbę w wyniku uprzednio przeprowadzonej kontroli. Prezes zarządza przeprowadzenie kontroli sprawdzającej uznając, że istnieje taka potrzeba. Kontrole takie są podejmowane w przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń prawa, w wyniku których zalecono podjęcie działań wymagających poważnych zmian w systemie organizacji gospodarki finansowej. Kontrola sprawdzająca umożliwia zbadanie czy realizacja zaleceń doprowadziła do przywrócenia działań zgodnych z prawem. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych staje się celowe także wówczas, gdy treść odpowiedzi kierownika jednostki kontrolowanej na wystąpienie pokontrolne nie daje pewności, czy zalecenia zostały wykonane i czy usunięto źródło stwierdzonych nieprawidłowości.             

Działalność kontrolna jest prowadzona na podstawie rocznego planu kontroli, uchwalonego przez kolegium izby. Plan kontroli obejmuje kontrole kompleksowe oraz kontrole problemowe. Natomiast kontrole doraźne oraz kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych są podejmowane poza planem kontroli - na podstawie decyzji prezesa izby.             

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół sygnowany przez inspektorów przeprowadzających kontrolę oraz przedstawicieli kontrolowanej jednostki w osobach kierownika i skarbnika (głównego księgowego) lub ich zastępców. Na podstawie wyników kontroli izba kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, w którym wskazuje źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności. Kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Organ kontrolowanej jednostki w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego ma prawo złożenia do kolegium izby zastrzeżenia do wniosków. Uprawnienie zgłaszania zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zostało ustanowione ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i obowiązuje od 10 października 1997 roku.             

Inspektorzy regionalnych izb obrachunkowych przeprowadzający kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego zostali upoważnieni ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wglądu w indywidualną dokumentację podatkową oraz dostępu do danych osobowych dotyczących uposażeń pracowników samorządowych z dniem 1 stycznia 1999 roku.             

Rozszerzona działalność izb o zadanie dotyczące rozpatrywania skarg w zakresie spraw finansowych obowiązuje od dnia 1 stycznia 1999 r. i została wprowadzona ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów jednostek samorządu terytorialnego mogą być wnoszone przez członków wspólnot samorządowych oraz przez radnych, spółdzielnie, stowarzyszenia, organizacje społeczne, kierowników jednostek organizacyjnych st.             

Oprócz ww. kontroli przeprowadzanych przez izby bezpośrednio w jednostkach kontrolowanych, rio kontrolują kwartalne sprawozdania z wykonania budżetów gmin. Przedkładane przez gminy sprawozdania kontrolowane są pod względem rachunkowym i formalnym. Sprawozdania sporządzane za 1999 rok miały charakter szczególny, gdyż dotyczyły pierwszego roku funkcjonowania samorządu terytorialnego w oparciu o nowy podział administracyjny kraju. Od 1 stycznia 1999 roku samorząd terytorialny funkcjonuje na poziomie gmin, powiatów i województw. Jednostki te działają na podstawie trzech ustaw ustrojowych: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Izby kontrolują również wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej. Zasady sporządzania w 1999 roku sprawozdań oraz ww. wniosków zostały określone rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej i z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W 2000 roku zasady i sposób, a także liczba kontrolowanych przez izby sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego uległy bardzo istotnym zmianom. Nowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, które zastąpiło rozporządzenie, na podstawie którego sporządzano kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 1999 roku. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, jednostki samorządu terytorialnego sporządzały i przesyłały do izb sprawozdania o: dochodach budżetowych, wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie budżetowym, stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, gwarancji i poręczeń oraz z wykonania podstawowych dochodów podatkowych sporządzane przez gminy i miasta na prawach powiatu (półroczne i roczne).


Nadzór | Kontrola


 
 


 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź