Dz.U. 91 z 28 maja 2008 r.
Data Wednesday, 02 July - 11:25:57
Temat: Nowe akty prawnepoz. 563
Rozp. Rady Ministrów z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r., z wyjątkiem § 2 pkt 17 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

poz. 567
Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
http://jst.net.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://jst.net.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1369